"[They] treated us like [their] own family." | "Nos trataron como en familia."